ترمیمی وزیبایی دندان

ترمیمی وزیبایی دندان

کامپوزیت GC- Gradia Direct گرادیا XBW

1,890,000تومان
1,950,000تومان

باندینگ Bisco- ALL-BOND UNIVERSAL ml4

2,610,000تومان
2,650,000تومان

باندینگ نسل 7 5ml WP Dental- C Bond SE

850,000تومان
900,000تومان

باندینگ نسل 5 5ml WP Dental- C Bond

625,000تومان
650,000تومان

خمیر پالیش الماسی FGM- Diamond excel

189,000تومان
190,000تومان

مولت پرداخت کامپوزیت

25,000تومان
30,000تومان

مولت پرداخت آمالگام

25,000تومان
30,000تومان

اسید اچ جامبو EXETCH

315,000تومان
315,000تومان

اسید اچ جامبو نیک درمان

292,000تومان
295,000تومان