ترمیمی وزیبایی دندان

ترمیمی وزیبایی دندان

باندینگDenFil-BC Plus

530,000تومان
550,000تومان

کامپوزیت GC- Gradia Direct گرادیا XBW

640,000تومان
644,000تومان

سرسوزن -بسته 100 عددی

85,000تومان
90,000تومان

باندینگ Bisco- ALL-BOND UNIVERSAL

1,140,000تومان
1,350,000تومان

باندینگ نسل 5 Teco- TE Bond تکو

390,000تومان
450,000تومان

باندینگ نسل 7 WP Dental- C Bond SE

602,000تومان
700,000تومان

باندینگ نسل 5 WP Dental- C Bond

400,000تومان
450,000تومان

خمیر پالیش الماسی FGM- Diamond excel

189,000تومان
190,000تومان

نوار ماتریکس Directa- ThinKing

295,000تومان
300,000تومان

مولت پرداخت کامپوزیت

15,500تومان
16,000تومان

مولت پرداخت آمالگام

15,000تومان
16,000تومان

نوار پرداخت کامپوزیت

118,000تومان
120,000تومان

نوارپرداخت آمالگام

118,000تومان
120,000تومان

اسید اچ جامبو EXETCH

273,000تومان
275,000تومان

اسید اچ جامبو نیک درمان

292,000تومان
295,000تومان

آمالکپ پنج واحدی SDI

2,840,000تومان
2,900,000تومان

آمالکپ سه واحدی SDI

2,185,000تومان
2,185,000تومان

آمالکپ دو واحدی SDI

1,850,000تومان
1,850,000تومان

آمالکپ پنج واحدی سینالوکس Cinalux

2,135,000تومان
2,215,000تومان

آمالکپ سه واحدی سینالوکس Cinalux

1,450,000تومان
1,460,000تومان

آمالکپ دو واحدی سینالوکس Cinalux

1,147,500تومان
1,160,000تومان

آمالکپ یک واحدی سینالوکس Cinalux

810,000تومان
812,000تومان