ترمیمی وزیبایی دندان

ترمیمی وزیبایی دندان

کامپوزیت گرادیا دایرکت PA1_PA2_PA3

1,065,000تومان
1,100,000تومان

باندینگDenFil-BC Plus

530,000تومان
550,000تومان

سرسوزن -بسته 100 عددی

85,000تومان
90,000تومان

باندینگ Bisco- ALL-BOND UNIVERSAL ml4

1,140,000تومان
1,350,000تومان

باندینگ نسل 5 Teco- TE Bond تکو

390,000تومان
450,000تومان

باندینگ نسل 7 5ml WP Dental- C Bond SE

602,000تومان
700,000تومان

باندینگ نسل 5 5ml WP Dental- C Bond

400,000تومان
450,000تومان

خمیر پالیش الماسی FGM- Diamond excel

189,000تومان
190,000تومان

مولت پرداخت کامپوزیت

25,000تومان
30,000تومان

نوارپرداخت آمالگام

118,000تومان
120,000تومان

اسید اچ جامبو EXETCH

273,000تومان
275,000تومان

اسید اچ جامبو نیک درمان

292,000تومان
295,000تومان

آمالکپ دو واحدی SDI

2,576,000تومان
2,596,000تومان

آمالکپ پنج واحدی سینالوکس Cinalux

2,215,000تومان
2,215,000تومان

آمالکپ سه واحدی سینالوکس Cinalux

1,450,000تومان
1,460,000تومان

آمالکپ دو واحدی سینالوکس Cinalux

1,147,500تومان
1,160,000تومان

باندینگ نسل 7 KULZAER

847,000تومان
850,000تومان