فرز دندانپزشکی

فرز دندانپزشکی

  • 1

فرز راند دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز آنگل دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز چمغز دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز الماسه دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز توربین دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز فیشوردیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز کارباید دیاتیز DIATIZ

118,000تومان
125,000تومان

فرز راند TEESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز آنگل TESSKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز چمغز TEESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز الماسه TEESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز توربین TEESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز فیشور TEESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان

فرز کارباید تسکاوان TESKAVAN

118,000تومان
125,000تومان
  • 1