فرز دندانپزشکی

فرز دندانپزشکی

  • 1

فرز راند دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز آنگل دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز چمغز دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز الماسه دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز توربین دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز فیشوردیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز کارباید دیاتیز DIATIZ

33,000تومان
33,000تومان

فرز راند TEESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان

فرز آنگل TESSKAVAN

65,000تومان
65,000تومان

فرز چمغز TEESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان

فرز الماسه TEESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان

فرز توربین TEESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان

فرز فیشور TEESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان

فرز کارباید تسکاوان TESKAVAN

42,000تومان
42,000تومان
  • 1