دستگاه قند خون آوان

  • خانه
  • دستگاه قند خون آوان
دستگاه قند خون آوان

دستگاه قند خون آوان

170,000تومان

حداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.


دستگاه تست قند خون با صداى بوق، پیش تنظیم شده است، در موارد زیر صداى بوق
را از دستگاه خواهید شنید:

روشن کردن دستگاه
نوار تست وارد دستگاه شده و براى تست آماده است
مقدار خون بر روى نوار تست براى انجام تست کافى است
تست انجام شد
آلارم، هنگامى که زمان هشدار را فعال کرده اید
اگر خطایى در حین عملیات انجام آزمون رخ دهد

اطلاعات ایمنى مهم هنگام استفاده از دستگاه
دستگاه تست قند خون غلظت گلوکز خون را به واحد میلیگرم بر دسى لیتر )(mg/dl
اندازه گیرى مى کند.
از ریختن آب و یا سایر مایعات به داخل دستگاه پرهیز کنید.
قسمت ورودى نوار تست را تمیز نگهدارید.
دستگاه را خشک نگه داشته و از قرار دادن آن در معرض گرما یا رطوبت شدید اجتناب کنید.
دستگاه را درخودرو و زیرتابش مستقیم نورخورشید، بدون کیف آن رها نکنید.
دستگاه به رطوبت زیاد و ضربه حساس است. در صورت افتادن دستگاه و یا خیس شدن،
با استفاده از راهنمـاى صفحه 15از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید.
از بازکردن دستگاه خوددارى کنید. در غیر این صورت گارانتى آن باطل خواهد شد.
براى تمیز کردن دستگاه، به قسمت مراقبت از دستگاه )صفحه (27مراجعه کنید.
دستگاه تست قند خون را در دسترس کودکان قرار ندهید.
هنگام تعویض باترى مورد استفاده، احتیاط هاى لازم را مد نظر قرار دهید

اطلاعات ایمنى قابل توجه:
نوارهاى تست را همیشه در قوطى مخصوص نوار نگهدارید. درب قـوطى نوار را بلافاصله پس از برداشتن نوار تست ببندید.
در صورت خیس بودن دستگاه از آن استفاده نکنید.
قبل و بعد از آزمایش، دست ها را بشویید و خشک کنید.
از تماس دست مرطوب و یا آغشته به الکل با نوارهاى تست جدا خوددارى کنید.
نوارهاى تست و سوزن هاى لانست یکبار مصرف هستند.
از ریختن مستقیم قطره خون برروى قسمت مسطح نوارتست بپرهیزید.
تاریخ انقضا  و برچسب قوطى نوار را کنترل کنید.

از نوار تست هاى استاندارد با برند AVANو سازگار با دستگاه AVANاستفاده کنید.
بعد از آزمایش , از تجویز غذا و دارو به طور خودسرانه پرهیزکرده و نتیجه را با پزشک خود در میان بگذارید.
• در صورت رعایت نکردن پروتکل های ذکر شده امکان مشاهده نقص فنی پس از مدتی استفاده وجود دارد.