ترمیمی وزیبایی دندان

ترمیمی وزیبایی دندان

باندینگ نسل پنجم FGM – ambar Aps Bond

450,000تومان
500,000تومان

کامپوزیت فلو دنو Denu کره جنوبی

133,000تومان
135,000تومان

کامپوزیت فلو دنفیل Denfil

270,000تومان
270,000تومان

کامپوزیت فلو الفا A1,A2,A3 Alfa

170,000تومان
195,000تومان

کامپوزیت الفا A1,A2,A3 Alfa

175,000تومان
195,000تومان

کامپوزیت شرکت سارمکو Saremco

890,000تومان
950,000تومان

کامپوزیت Gc مدل XBW

1,000,000تومان

وج چوبی مینا

80,000تومان
85,000تومان

آمالگام سینالوکس 1 واحدی

748,000تومان
750,000تومان