آرسی پرپ

آرسی پرپ نیک درمان

آرسی پرپ نیک درمان

310,000تومان
  • کیفیت فوق العاده نسبت به نمونه های مشابه ، عدم چسبندگی به ابزار اندو
  • کرم نرم، تعریض و ضدعفونی کننده کانال ریشه
  • شستشوی بسیار آسان (هیدروفیل)
  • بدون باقی گذاشتن زوائد و دوبری در کانال

حداکثر تا 5 روز تحویل داده می شود.

  • کیفیت فوق العاده نسبت به نمونه های مشابه ، عدم چسبندگی به ابزار اندو
  • کرم نرم، تعریض و ضدعفونی کننده کانال ریشه
  • شستشوی بسیار آسان (هیدروفیل)
  • بدون باقی گذاشتن زوائد و دوبری در کانال